S NAMI
DOKÁŽETE rýchlo a spoľahlivo vyriešiť Vaše starosti so zateplením bytu či domu.
NEMUSÍTE utratiť všetky úspory. Nájdeme pre
Vás optimálne riešenie.
ZVLÁDNETE zrealizovať aj netypické požiadavky
či odvážne nápady.

O FIRME

V našej spoločnosti dbáme na každý detail v procese podnikania.

Samozrejmosťou sú:
Doklady odbornej spôsobilosti
Vlastníctvo licencií na zhotovovanie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov
Odborné vedenie stavieb vlastným stavbyvedúcim
Podrobné vedenie a archivácia dokumentácie stavieb

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. udeľuje stavebným firmám, ktoré aplikujú kontaktné tepelnoizolačné systémy pri zatepľovaní budov, licencie na vykonávanie súvisiacich prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia. Normatívnym základom na udeľovanie licencií sú existujúce technické špecifikácie kontaktných tepelnoizolačných systémov, ktorými sú buď európske technické osvedčenia (ETA), vydané podľa predpisu ETAG 004, alebo národné technické osvedčenia, a nadväzujúce technologické postupy na aplikáciu systémov. Licencia sa udeľuje a prípadne i odníma v súlade s internou smernicou akreditovaného inšpekčného orgánu ústavu. Podmienky pre udeľovanie licencií na vykonávanie prác pri zhotovovaní kontaktných tepelnoizolačných systémov, vydanou po prerokovaní so Združením pre zatepľovanie budov (ZPZ). Realizované stavby firma nahlasuje TSUS.